06/01/2018

SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİ
TAŞERONA KADRO İLE İLGİLİ UYARDI

Bilindiği gibi kamuda yıllardır kadro bekleyen 900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren, aynı zamanda büyük bir toplumsal beklentinin olduğu taşeron işçilere kadro konusu 24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı torba Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendi.

Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak hazırlanan 696 sayılı KHK ve konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile başta belediyelerdeki 400 binden fazla taşeron işçi ve KİT’lerde çalışan taşeron işçiler kapsam dışında bırakıldı, taşerondan kadroya ve devletin olmaktan çıkan şehir hastanelerine geçecek sağlık çalışanları için karanlık bir tablo ortaya çıktı.

Türk Tabipleri Birliği adına Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Dev Sağlık-İş adına DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Diş Hekimleri Birliği adına Hikmet Arısal ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına Heybet Aslanoğlu yer aldı. Ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel okudu.

Taşeron Sağlık İşçilerinin
Kadroya Geçirilmesi
Süreciyle İlgili
Basın Açıklaması

TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN
KADROYA GEÇİRİLMESİ SÜRECİNDE
EŞİTSİZLİK, HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞE
İZİN VERMEYECEĞİZ!

Taşeron çalıştırma, özellikle 2000’li yıllardan itibaren kamuda ve özel sektörde hızlı bir artış gösterdi ve 900 bini kamuda olmak üzere 2.5 milyona ulaşan taşeron işçi sayısı bu sorunu kanayan bir yara haline getirdi. Ardından kamuda yıllardır kadro bekleyen 900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren, aynı zamanda büyük bir toplumsal beklentinin olduğu taşeron işçilere kadro konusu 24 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 696 sayılı torba Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi. Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak hazırlanan 696 sayılı KHK; taşeron işçilerin kadro sorununu çözmeyecek, yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yaratacak niteliktedir.

Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak, on yılı aşkın süredir kamudaki taşeron işçilerin %70’inin istihdam edildiği sağlık işkolunda “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” diyerek fiili ve hukuksal mücadele yürütüyoruz. Taşeron işçilerin sendikalarımız çatısı altında verdiği bu mücadele taşeron işçi gerçeğini, taşeron çalıştırmanın insan onuruna aykırı bir çalıştırma biçimi ve açıkça bir emek hırsızlığı olduğunu herkese gösterdi. Bizler biliyoruz ki; kadro hakkı, iktidarın bir lütfu değil, bir ekip olarak son derece yaşamsal bir hizmeti ürettiğimiz işkolumuzda sağlık çalışanlarının farklı statülerle parçalanmasına karşı büyüttüğümüz ortak mücadelenin ve ortak örgütlenmenin kazanımıdır.

22 Aralık 2017 tarihinde yaptığımız ortak açıklamada, bu sürece ilişkin kaygılarımızı paylaşmış ve yapılması gerekenin tüm taşeron işçilerin ayrımsız ve koşulsuz olarak, kazanılmış tüm haklarıyla birlikte kadroya geçirilmesi olduğunu söylemiştik. Ancak, yapılan düzenleme ile başta belediyelerdeki 400 binden fazla taşeron işçisi ve KİT’lerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere binlerce işçi kapsam dışında bırakıldı. Haklarından feragat etme, sınav, güvenlik soruşturması gibi bir dizi koşul getirildi. Tüm bu sorunlarla birlikte 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren düzenleme yürürlüğe girdi ve kapsamdaki taşeron işçiler için 10 günlük başvuru süresi başladı.

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede bu geçiş sürecinin usul ve esaslarını düzenleyen bir tebliğ yayımlandı. Söz konusu Tebliğin 20. Maddesinde ise taşeron sağlık işçilerinin çok önemli bir kısmını etkileyecek bir düzenleme yer alıyor. “Sağlık Bakanlığı’ndaki kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere ilişkin hükümler” başlığı altında yazılanlar gösteriyor ki, öncelikle şu an açılmış olan dört şehir hastanesindeki (Adana, Mersin, Isparta ve Yozgat) taşerondan kadroya geçecek olan işçi arkadaşlarımızı, sonra da başta Ankara olmak üzere üç yıl içerisinde tamamlanacak olan 18 şehir hastanesine geçecek hastanelerdeki taşeron işçisi arkadaşlarımızı karanlık bir gelecek bekliyor…

Yıllarca devlet hastanelerinde gece gündüz çalışan, kamu adına sağlık hizmeti üreten ve her türlü hakkı gasp edilerek mağdur edilen bu arkadaşlarımız, kamu işçisi olmaları halinde kendi hastanelerinde çalıştırılmayacaklar. Tebliğde net bir biçimde yazılan ve Çalışma Bakanı’nın çeşitli televizyon kanallarındaki açıklamalarında açıkça ifade ettiği gibi “Bu işçiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı il içerisinde ihtiyaç duyulan birimlerinde, aynı ilde ihtiyaç bulunmaması halinde ise ilgilinin talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka bir ilin ihtiyacı olan birimine kadrosuyla birlikte geçirilebilir” “…bu madde kapsamına giren işçilerden bir kısmının ya da tamamının Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenmesi halinde; …..ihtiyaç fazlası işçiler Devlet Personel Başkanlığı tarafından ihtiyaç talebinde bulunan idarelerde ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına yerleştirilir. …Bu işçiler, yerleştirilme işleminin kendilerine tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görev yerlerinde işe başlamak zorundadır.”

Yani bu düzenleme ile kapsanan işçilerin çok önemli bir bölümünün yer aldığı sağlık işkolundaki taşeron işçilerin çoğu için kadro bir aldatmaca, bir balon ve belirsizlikten ibarettir. Şehir hastaneleri konusunda kamuoyuna anlattığımız ama Sağlık Bakanı'na kabul ettiremediğimiz gerçek, yani şehir hastanelerinin devlet hastanesi olmaktan çıkartıldığı gerçeği, bizzat Çalışma Bakanı tarafından itiraf edilmiş oldu. Bir başka deyişle, devlet hastanelerinin kamu-özel ortaklığı yöntemiyle “Şehir Hastaneleri” adını alarak şirket hastanelerine dönüştürüldüğü gerçeği, taşeron sağlık işçilerinin kadro meselesi üzerinden Hükümet tarafından kabul edilmiş oldu!

Şimdi soruyoruz; şehir hastaneleri kamunun mudur, yoksa o inşaatı yapan ve destek/tıbbi destek hizmetlerini sunan şirketlerin midir?

Şimdi soruyoruz; devlet kadrosuna alındığı söylenen, kamunun işçisi olduğu söylenen işçiler neden şehir hastanelerinde çalıştırılmamaktadır? Giderek şehir hastanelerinde bugün devlet memuru statüsündeki kamu çalışanları (hekim, hemşire vb.) da çalıştırılmayacak mıdır?

Yine soruyoruz; kamuda taşeronu kaldırdık derken, bir yandan belediyeleri kapsam dışında bırakıp diğer yandan kamudaki taşeron işçilerin %70’inin yer aldığı sağlık işkolu tümüyle inşaat şirketlerinin ve onların ortağı olan şirketlerin aracılığıyla topluca taşerona mı verilecektir? Şehir hastaneleri efsanesi daha başından taşeron şirket hastaneleri gerçeğine mi dönüşüyor?

Bu durum, açıldığı bölgedeki mevcut devlet hastanelerinin kapatılmasına yol açacak olan şehir hastanelerinde taşeron sisteminin doludizgin devam edeceği, dolayısıyla sağlık hizmetlerinde aslında taşeron sisteminin daha da kötü biçimde süreceği, anlamına mı gelmektedir?

Soruları çoğaltmak mümkün. Ama bilinsin ki, bu sürecin tarafıyız ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Yıllardır emeği ve kimliği yok sayılan taşeron işçiler, yıllardır sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz ekip arkadaşlarımızdır ve tek bir taşeron sağlık işçisi arkadaşımızın geleceğinin yani ortak kaderimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz!

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, insanca yaşayacağımız ve emeğimizin karşılığını alacağımız güvenceli bir çalışma düzenini hep birlikte kendi ellerimizle kuracağız!...

İNSAN İHALEYLE ÇALIŞTIRILMAZ, SAĞLIKTA TAŞERON OLMAZ!

TAŞERON ÇALIŞTIRMA YASAKLANSIN!


SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİ TAŞERONA KADRO İLE İLGİLİ UYARDI
Kaynak : TÜMRAD-DER